Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Vålådalen Åre kommun

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag