Förslag till bildande av Oringsjö naturreservat

Rubricerade ärende, diarienummer 511-18311-07, har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan finna medför de föreslagna reglerna – till den del de utgör föreskrifter i regeringsformens mening – begränsade effekter för företag. Regelrådet lämnar därför inget yttrande i detta ärende.