Förslag till en ny havsförvaltningsförordning

Av förslaget framgår inte vilka faktiska effekter förslaget kan få för företag. Sådana effekter kan avläsas först då behov av åtgärder har fastställts och föreskrifter om sådana direkt berör företagen. Regelrådet förutser att dessa väntade föreskrifter sänds till Regelrådet för granskning. Mot denna bakgrund avger Regelådet inte något yttrande i det nu aktuella ärendet.