Yttrande över Rapportering av uppgifter om produktionsvolym till det elektroniska registret E-PRTR (promemoria)

I remissen ingår förslag till ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Förslaget anges innebära att Naturvårdsverket som ett led i rapporteringen ska få del av uppgifter om produktionsvolym som en verksamhetsutövare har lämnat i en miljörapport, även om uppgifterna omfattas av sekretess. Vidare föreslås att Naturvårdsverket ska få direktåtkomst till uppgifterna hos tillsynsmyndigheten. Förslaget innebär även att... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-rapportering-av-uppgifter-om-produktionsvolym-till-det-elektroniska-registret-e-prtr-promemoria/

Yttrande över Permanent insamling av statistik om miljöprövning (promemorian)

I remissen ingår förslag till ändring av miljöprövningsförordningen (2013:251) och ändring av förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter. De föreslagna förordningsändringarna anges innebära att Naturvårdsverket får en samordnande roll för att samla in, sammanställa och analysera statistik som avser prövning av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken samt vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Resultaten av den sammanställda och analyserade statistiken ska... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-permanent-insamling-av-statistik-om-miljoprovning-promemorian/

Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse uppdrag att utreda åtgärder för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier från kyltorn

Remissen avser förslag till ny bestämmelse om anmälningsplikt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Därutöver föreslås följande kompletterande åtgärder: Riktad information till tillsynsmyndigheter och andra berörda för att uppmärksamma lagändringen och vad den innebär. Tillsynsvägledning för att motverka och förebygga smittspridning av legionellabakterier. Krav på rapportering av kyltorn i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport. Det föreslås också... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-naturvardsverkets-skrivelse-uppdrag-att-utreda-atgarder-for-att-motverka-och-forebygga-spridning-av-legionellabakterier-fran-kyltorn/

Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag om ändringar i avgifter för allmänkemikalier och bekämpningsmedel

I remissen ingår förslag till ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken att 6 kap. 5 § och förslag till ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter. I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen fattar beslut om att justera ner det ackumulerade överskottet med 20 miljoner kronor i den kemikalieavgiftsfinansierade verksamheten,... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-kemikalieinspektionens-forslag-om-andringar-i-avgifter-for-allmankemikalier-och-bekampningsmedel/

Alla nyheter