Yttrande över promemorian Säkerheter enligt miljöbalken

I promemoria lämnas förslag som syftar till att utveckla miljöbalkens bestämmelser om säkerheter. Däri föreslås ändringar i bestämmelserna om säkerhet vid deponering av avfall och vid utvinningsavfallsverksamhet som innebär att staten, kommuner, regioner och kommunalförbund inte ska behöva ställa säkerhet. Det föreslås också att Riksgäldskontorets roll vid bedömning av säkerheter för tillstånd till utvinningsavfallsverksamheter ska utvecklas genom att ge myndigheten... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-promemorian-sakerheter-enligt-miljobalken/

Yttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur

Regelrådet har i uppgift att bistå regelgivare, om dessa begär det, med att granska konsekvensutredningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör innehålla. Regelrådet har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade förslag. Bifogad remissen är förutom själva förordningsförslaget, COM (2022) 304 final, även... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-eu-kommissionens-forslag-till-forordning-om-restaurering-av-natur/

Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse Hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål

Remissen innehåller förslag till ändringar i miljöbalken och i förordning (2001:512) om deponering av avfall. Vidare ingår förslag till ändringar i miljöprövningsförordningen (2013:251) och i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Förslaget anges innebära bland annat följande. Det föreslås införas särskilda prövningsbestämmelser i miljöprövningsförordningen för lagring, sortering och mekanisk bearbetning av massor som inte är avfall. Det föreslås att... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-naturvardsverkets-skrivelse-hantering-av-schaktmassor-och-annat-naturligt-forekommande-material-som-kan-anvandas-for-anlaggningsandamal/

Yttrande över förslag avseenden systemet för avgifter för sådan prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken

I remissen anges att det författningsförslag som presenteras i Naturvårdsverkets rapport är ett förslag om ett helt nytt 2 kapitel i förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT), vilket anges innebära att nuvarande bestämmelser i 2 kap. antingen är omnumrerade, fått nya lydelser eller ansetts kunna utgå. Därmed följer att nuvarande 2 kap. slutar gälla. Det... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-avseenden-systemet-for-avgifter-for-sadan-provning-och-tillsyn-som-sker-enligt-miljobalken/

Alla nyheter