Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införandet av en gränsjusteringsmekanism för koldioxid

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.