Förslag till förenklad betygsskala inom kommunal vuxenutbildning

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020:1646, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.