Förslag till föreskrifter för väg E18, Stockholms län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2021/10707, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.