Förslag till föreskrifter och allmänna råd om utrustning för laddning av elfordon

Rubricerade ärende, ert diarienummer 287/2020, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.