Förslag till föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2024 och föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2024 års förenklade fastighetstaxering

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag