Förslag till föreskrifter om ändringar med anledning av Lissabonfördraget

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.