Förslag till föreskrifter om anmälan och lämnande av annan information rörande paketleveranstjänster

Rubricerade ärende, ert diarienummer 19-13379, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.