Förslag till föreskrifter om ansökan om statsbidrag eller särskilda medel för kostnader för särskild pedagogiskt stöd för studerande med funktionsnedsättning inom yrkeshögskolan

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag