Förslag till föreskrifter om avgifter för godkännande av intygsgivare

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Förslaget avser avgifter som ska finansiera myndighetens arbete. Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag