Förslag till föreskrifter om ersättning för viltskada orsakad av säl på fångad fisk och fiskeredskap

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag