Förslag till föreskrifter om förbud mot visst svenskt fiske efter pelagiska arter i Östersjön inom ICES-delområde 30

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag