Förslag till föreskrifter om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster inom sektorn leverans och distribution av dricksvatten m.m.

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.