Förslag till föreskrifter om lämnande av uppgifter om kommunalt avfall

Rubricerade ärende, ert diarienummer NV-06735-20, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.