Förslag till föreskrifter om lämnande av uppgifter om studerande och studieresultat för examensbevis inom yrkeshögskolan samt om bilagan till examensbevis

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig

Det bakomliggande förslaget

Förslag