Förslag till föreskrifter om produktingripande och förslag till ändringar i värdepappersföreskrifterna

Rubricerade ärende, ert diarienummer 18-21905, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.