Förslag till föreskrifter om registrering av hundar och katter

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Av remissen framgår att Jordbruksverket har planerat samråd med Ekonomistyrningsverket. Enligt 2 § 2 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig när det gäller föreskrifter om avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Såvitt Regelrådet i övrigt kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag