Förslag till föreskrifter om säkerhetsskydd

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Av remissen framgår att förslaget avser föreskrifter som har tagits fram med stöd av 8 kap. 10 § säkerhetsskyddsförordningen (2021:955). Enligt 2 § 4 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter som meddelas med stöd av säkerhetsskyddsförordningen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag