Förslag till ändring i föreskrifter (SSMFS 2018:5) om medicinska exponeringar

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag av ändringsförslag i föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter

Sammantagen bedömning Sammantaget finner Regelrådet att förslagsställaren väl har beskrivit konsekvenserna av förslaget för företag i konsekvensutredningen. Alla delaspekter har beskrivits på ett godtagbart sätt av förslagsställaren. Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen  uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (SSMFS 2018:5) om medicinska exponeringar

Förslaget avser ändringar i föreskrifter (SSMFS 2018:5) om medicinska exponeringar. Förslaget avser i huvudsak följande: Definitionen interventionell radiologi byter namn till interventionella röntgenprocedurer. Begreppen röntgenverksamhet och nuklearmedicinsk verksamhet samt nuklearmedicinsk undersökning definieras. Bestämmelsen i 2 kap. 1 §, om riktlinjer för remittering, förtydligas så att det framgår att syftet med bestämmelsen är att främja adekvata berättigande-bedömningar. Bestämmelsen komp-letteras med krav... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andring-i-foreskrifter-ssmfs-20185-om-medicinska-exponeringar/

Förslag till föreskrifter om säkerhetsskydd

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Av remissen framgår att förslaget avser föreskrifter som har tagits fram med stöd av 8 kap. 10 § säkerhetsskyddsförordningen (2021:955). Enligt 2 § 4 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter som meddelas med stöd av säkerhetsskyddsförordningen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter