Yttrande över förslag till föreskrifter för kosmetiska solarier och artificiella solningsanläggningar

Remissen avser förslag till nya föreskrifter om kosmetiska solarier och artificiella solnings-anläggningar som ska ersätta gällande föreskrifter SSMFS 2012:5 på samma område. De uppgifter som ska lämnas till tillsynsmyndigheten av den som avser att bedriva verk-samhet som tillhandahåller kosmetiska solarier har ändrats, så att ett uppgiftskrav införs om egenkontrollprogram. En ny bestämmelse införs där det framgår att egenkontrollprogrammet ska omfatta... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-for-kosmetiska-solarier-och-artificiella-solningsanlaggningar/

Förslag till ändring i föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer SSM2021-2928, har remitterats till Regelrådet.   Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall

Remissen avser förslag till nya föreskrifter (SSMFS-KÄKA) och uppges i första hand vara en vidareutveckling av samt ersätta stora delar av de bestämmelser som ingår i 6 kap. SSMFS 2008:1. SSMFS-KÄKA innehåller bland annat förslag till bestämmelser som tydliggör vem som ansvarar för vad i förhållande till kärntekniklagen respektive strålskyddslagen när det gäller omhändertagande av kärntekniskt avfall samt att det... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-omhandertagande-av-karntekniskt-avfall/

Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om lyftdon och lyftverksamhet i kärntekniska anläggningar

Remissen innehåller förslag om föreskrifter (SSMFS 20xx:x) om lyftdon och lyftverksamhet i kärntekniska anläggningar. I remissen anges att de föreslagna bestämmelserna föreslås träda i kraft under olika år. Åren som anges är 2020, 2021, 2022 och 2023.

Alla nyheter