Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (SSMFS 2018:5) om medicinska exponeringar

Förslaget avser ändringar i föreskrifter (SSMFS 2018:5) om medicinska exponeringar. Förslaget avser i huvudsak följande: Definitionen interventionell radiologi byter namn till interventionella röntgenprocedurer. Begreppen röntgenverksamhet och nuklearmedicinsk verksamhet samt nuklearmedicinsk undersökning definieras. Bestämmelsen i 2 kap. 1 §, om riktlinjer för remittering, förtydligas så att det framgår att syftet med bestämmelsen är att främja adekvata berättigande-bedömningar. Bestämmelsen komp-letteras med krav... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-andring-i-foreskrifter-ssmfs-20185-om-medicinska-exponeringar/

Förslag till föreskrifter om säkerhetsskydd

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Av remissen framgår att förslaget avser föreskrifter som har tagits fram med stöd av 8 kap. 10 § säkerhetsskyddsförordningen (2021:955). Enligt 2 § 4 p. förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning är förordningen inte tillämplig vad gäller föreskrifter som meddelas med stöd av säkerhetsskyddsförordningen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över förslag till föreskrifter för kosmetiska solarier och artificiella solningsanläggningar

Remissen avser förslag till nya föreskrifter om kosmetiska solarier och artificiella solnings-anläggningar som ska ersätta gällande föreskrifter SSMFS 2012:5 på samma område. De uppgifter som ska lämnas till tillsynsmyndigheten av den som avser att bedriva verk-samhet som tillhandahåller kosmetiska solarier har ändrats, så att ett uppgiftskrav införs om egenkontrollprogram. En ny bestämmelse införs där det framgår att egenkontrollprogrammet ska omfatta... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-for-kosmetiska-solarier-och-artificiella-solningsanlaggningar/

Förslag till ändring i föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer SSM2021-2928, har remitterats till Regelrådet.   Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter