Förslag till ändring i föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer SSM2021-2928, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till föreskrifter om omhändertagande av kärntekniskt avfall

Remissen avser förslag till nya föreskrifter (SSMFS-KÄKA) och uppges i första hand vara en vidareutveckling av samt ersätta stora delar av de bestämmelser som ingår i 6 kap. SSMFS 2008:1. SSMFS-KÄKA innehåller bland annat förslag till bestämmelser som tydliggör vem som ansvarar för vad i förhållande till kärntekniklagen respektive strålskyddslagen när det gäller omhändertagande av kärntekniskt avfall samt att det är verksamhetsutövarnas högsta ledning som ansvarar för resurs-tilldelning, ledning och styrning som leder till att kärntekniskt avfall tas om hand utan onödigt dröjsmål.

Förslaget omfattar bland annat krav på planering och planer för omhändertagande av kärntekniskt avfall samt för ledning och styrning av planeringen. Vidare omfattar förslaget krav på indelning av kärntekniskt avfall i identitetsmärkta avfallsposter, härledning av acceptanskriterier och mottagningskontroll samt framtagande av avfallsbeskrivningar och kontroll av tillverkade avfallsposter och register.

Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om lyftdon och lyftverksamhet i kärntekniska anläggningar

Remissen innehåller förslag om föreskrifter (SSMFS 20xx:x) om lyftdon och lyftverksamhet i kärntekniska anläggningar.

I remissen anges att de föreslagna bestämmelserna föreslås träda i kraft under olika år. Åren som anges är 2020, 2021, 2022 och 2023.

Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om starka lasrar och starka laserpekare

Remissen innehåller förslag till avgifter genom att det föreslås att det införs en anmälningsplikt istället för krav på tillstånd. Enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191) ska myndigheter varje år samråda med Ekonomistyrningsverket om de avgifter som myndigheten tar ut eller avser ta ut. Enligt 2 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning ska förordningen inte tillämpas på föreskrifter om sådana avgifter som omfattas av samrådsskyldigheten enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Efter kontakt med Ekonomistyrningsverket har det bekräftats att förslaget omfattas av samrådsskyldigheten. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om tillståndspliktig veterinärverksamhet

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om industriell radiografering (SSMFS 201x:xx)

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om friklassning av material, byggnadsstrukturer och områden vid verksamhet med joniserande strålning

Remissen innehåller föreskrifter som anges syfta till att på ett från strålskyddssynpunkt tillfredsställande sätt möjliggöra en rationell hantering och användning av material, byggnadsstrukturer och områden som har eller kan ha förorenats med radioaktivt ämne vid verksamhet med joniserande strålning. Föreskrifterna innehåller också bestämmelser om friklassning som ska iakttas av den som bedriver eller har bedrivit verksamhet som kräver tillstånd eller är anmälningspliktig enligt Strålsäkerhetsmyndighetens bestämmelser.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 6 februari 2018 då Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2011:2) om friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet med joniserande strålning ska upphöra att gälla.

Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om medicinska exponeringar

Remissen innehåller förslag till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om medicinsk exponering.

Det anges att föreskrifterna genomför de krav avseende medicinska exponeringar som ställs i rådets direktiv 2013/59/Euratom om grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning. Med medicinsk exponering avses bestrålning med joniserande strålning av patienter i diagnostiskt eller terapeutiskt syfte, personer i screeningprogram, personer som deltar i medicinsk eller biomedicinsk forskning eller hjälpande och stödjande personer.

Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning

I remissen presenterar Strålsäkerhetsmyndigheten förslag till nya föreskrifter som innehåller grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning som tillståndshavaren ska iaktta från det att tillstånd har meddelats enligt lagen (20xx:xxx) om strålskydd och, i förekommande fall, lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och miljöbalken. Förslagen berör områdena organisation, ledning och styrning av verksamheten, skydd av arbetstagare, skydd av allmänhet och miljö samt strålkällor avsedda för exponering.

Området har tidigare reglerats av myndigheten i ett flertal olika föreskrifter vilka framgår av den vägledande texten. Bestämmelserna har utvecklats, förtydligats och förändrats bl.a. med utgångspunkt från regler och dokument utgivna av International Commission on Radiological Protection (ICRP), Europeiska Unionen (EU), International Atomic Energy Agency (IAEA) och i tillämpliga fall Western European Nuclear Regulators Association (WENRA).

Energimarknadsinspektionens föreskrifter kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier samt om kontrollköp

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter medicinska solarier

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig

Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om naturligt förekommande radioaktivt material och byggnadsmaterial

Såvitt Regelrådet kan bedöma har Strålsäkerhetsmyndighetens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till Europarådets direktiv 2013/59/Euroatom av den 5 december 2013 om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande strålning. De eventuella effekter av betydelse för berörda företag som förslaget medför får därmed anses härröra från överordnade föreskrifter. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.

Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter område mikrovågstorkning

Rubricerade ärende, diarienummer SSM2017-799, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya föreskrifter om radon på arbetsplatser

Förslaget avser Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) nya föreskrifter om radon på arbetsplatser (2017:XX).

Förslaget innebär i huvudsak följande förändringar för arbetsgivare jämfört med gällande regler.

Arbetsgivare för verksamheter där radonhalten överstiger 200 Bq/m3 som ett årsmedelvärde, måste anmäla detta till SSM. Anmälan ska förnyas vart tionde år och en anmälningsavgift tas ut för varje anmälningstillfälle.

Ytterligare krav ställs på arbetsgivare vars arbetstagare riskerar att exponeras för mer än 0,72 megabecquereltimmar per kubikmeter (MBqh/m3), t.ex. gruvarbetare. I dessa verksamheter måste arbetsgivaren identifiera exponerade arbetstagare, ta fram rutiner för hur exponeringen bestäms, och hur den kan hållas så låg som möjligt. Rutinerna ska dokumenteras och hållas uppdaterade. Radonexponeringen ska fastställas genom individuell mätning där mätresultatet ska sparas i 10 år och kunna lämnas ut på begäran.

Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier samt föreskrifter om kontrollköp

Remissen innehåller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) förslag till förändringar i föreskrifterna (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar, (SSMFS 2014:4) om laser, starka laserpekare och intensivt pulserat ljus samt nya föreskrifter om kontrollköp för solning och kosmetiska solarium eller behandling med kosmetisk exponering med icke-joniserande strålning. Det införs bland annat en anmälningsplikt för verksamheter som utför kosmetiska exponeringar med icke-joniserande strålning. För dessa verksamheter föreslås att kommuner blir tillsynsmyndigheter och att tillsynen bland annat ska gå att genomföra genom så kallade kontrollköp. Vidare förtydligas vissa bestämmelser rörande kosmetiskt solarium och genom förslaget samlas också de två verksamheterna (kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier) i en och samma föreskrift.

SSM har upprättat en konsekvensutredning till föreskriftsändringarna om kosmetiska exponeringar och kosmetiska solarier och en konsekvensutredning till föreskriftsförslaget om kontrollköp.

 

Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till revidering av föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar (SSMFS 2008:12)

Rubricerade ärende, diarienummer SSM2014-2916, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet väljer att inte yttra sig över förslaget på grund av särskilda omständigheter i det enskilda ärendet.

Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till ändring av föreskrifter (SSMFS 2008:15) om beredskap vid vissa kärntekniska anläggningar

Nu gällande föreskrifter (SSMFS 2008:15) trädde ikraft den 1 januari 2006. Under efterföljande år har det visat sig att föreskrifterna behöver kompletteras och förtydligas. Erfarenheter från sex års tillämpning av föreskrifterna i tillsynsverksamheten vid kärnkraftverken i Oskarshamn, Ringhals och Forsmark har tagits tillvara och beaktats vid den föreslagna revideringen. I viss mån har även erfarenheter från kärnkraftsolyckan i Fukushima, Japan, arbetats in i förslaget.

Föreslagen revidering av föreskrifterna innebär att kraven inom beredskapsområdet skärps för tillståndshavarna för de kärntekniska anläggningarna och att föreskrifterna ansluter bättre till IAEA:s standards inom beredskapsområdet. De förväntade effekterna av ett införande av de reviderade föreskrifterna är att tillståndshavarna ges bättre förutsättningar att hantera händelser utdragna i tiden och bättre möjligheter att kommunicera med berörda myndigheter. Särskilt vad gäller kärnkraftverken kommer dess personal att vara bättre förberedd att omhänderta samtidiga händelser som påverkar samtliga block vid anläggningen. Vidare förbättras beredskapsorganisationens förmåga att hantera svåra haverier vid kärnkraftverken samtidigt som personalsäkerheten upprätthålls. Föreskriftsändringen planeras träda ikraft under 2014.

Strålsäkerhetsmyndighetens konsekvensutredning av förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om lasrar och IPL

Rubricerat ärende, ert diarienummer SSM 2010-1032, har remitterats till Regelrådet med önskemål om en förnyad bedömning av konsekvensutredningen. Regelrådet har den 28 september 2011 avgett yttrande över ett tidigare remitterat ärende på området, vårt diarienummer N 2008:05/2011/298.

Regelrådet finner inte anledning att göra en förnyad bedömning av den nu remitterade konsekvensutredningen. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om skydd av människors hälsa och miljö vid utsläpp av radioaktiva ämnen från viss kärntekniska anläggningar

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om skydd av människors hälsa och miljön vid utsläpp av radioaktiva ämnen från vissa kärntekniska anläggningar. Föreskrifterna avses ersätta Strålsäkerhetsmyndighetens nuvarande föreskrifter på området (SSMFS 2008:23). De föreslagna reglerna innehåller såväl redaktionella ändringar och förtydliganden som vissa nyheter i förhållande till nuvarande regler, exempelvis att kärntekniska anläggningar under avveckling ska omfattas av föreskrifterna. Andra nyheter är att det ska finnas en utredning som redovisar effekterna på miljön i närområdet från utsläpp av radioaktiva ämnen. Utredningen ska ses över vid behov och minst vart tionde år redovisas för Strålsäkerhetsmyndigheten. En ytterligare nyhet är ett krav på att ett avtal om samordning ska finnas mellan de tillståndshavare som bedriver kärnteknisk verksamhet inom samma geografiskt avgränsade område.

Yttrande över Strålskyddsmyndighetens förslag till föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar

De föreslagna föreskrifterna, som avser ersätta Strålskyddsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:36) om solarier, innehåller en uppdatering och anpassning till aktuell europeisk teknisk produktsäkerhetsstandard för solarier och artificiella solningsanläggningar. I huvudsak motiveras de föreslagna tekniska förändringarna av hänsyn till folkhälsan. Förslaget innebär krav på ett utförligare uppgiftslämnande än hittills till kommunernas miljöförvaltningar. Vidare föreslås att olika preparat, kemikalier och krämer inte längre ska få förmedlas i verksamheter med kosmetiska solarier och att artificiella solmiljöer såsom konstlade strandmiljöer och starka lampor inte får ge UV-strålning över hygieniska riktvärden.

Alla nyheter