Förslag till föreskrifter om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning avseende år 2021

 

Rubricerade ärende, ert diarienummer 010215-2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.