Förslag till föreskrifter om skyldighet att ge konsumenter miljöinformation om drivmedel

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2018-017282, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.