Förslag till föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om prisindex i producent- och importled

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.