Yttrande över förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistik avseende it-användning i företag (NV0116)

Förslaget avser föreskrifter med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och handlar om uppgiftsskyldighet för företag när det gäller it-användning. I 2023 års undersökning introduceras en ny frågemodul av Eurostat; Dataanvändning, delning, Analys och handel med data. Utöver detta utökas befintliga frågemoduler: Användning av webbplant, Användning av mobilapplikationer, Artificiell intelligens.

Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om undersökningen industrins varuproduktion

Remissen innehåller förslag till ändringar i Statistiska centralbyråns föreskrifter (2021:33) om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion.

Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik avseende Konsumentprisindex

I remissen anges att Statistiska centralbyrån (SCB) har för avsikt att utfärda föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till beräkningen av Konsumentprisindex (KPI). Bland annat innefattar de förslagna ändringarna bestämmelser om att uppgifter som huvudregel ska lämnas i forma av transaktionsdata men att SCB även ska kunna besluta om att uppgifter ska lämnas i alternativa elektroniska format. Föreskrifterna innehåller också... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-uppgifter-till-statistik-avseende-konsumentprisindex/

Förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik avseende nationalräkenskapernas beräkningar av hushållens konsumtionsutgifter

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter