Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik avseende Konsumentprisindex

I remissen anges att Statistiska centralbyrån (SCB) har för avsikt att utfärda föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till beräkningen av Konsumentprisindex (KPI).

Bland annat innefattar de förslagna ändringarna bestämmelser om att uppgifter som huvudregel ska lämnas i forma av transaktionsdata men att SCB även ska kunna besluta om att uppgifter ska lämnas i alternativa elektroniska format. Föreskrifterna innehåller också bestämmelser om tidpunkt och frekvens för uppgiftslämnandet.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 september 2022

Förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik avseende nationalräkenskapernas beräkningar av hushållens konsumtionsutgifter

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till föreskrifter om skyldigheter för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utgifter för it

Förslaget avser undersökning av företagens utgifter för it (NV0802). Undersökningen avser uppgifter om belyser utgifter och investeringar i hård- och mjukvara inom företagssektorn

Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om statistik om yrkeshögskolans undervisande personal

Remissen innehåller Statistiska centralbyråns (SCB) förslag till föreskrifter om statistik om yrkeshögskolans undervisande personal. Kommuner, regioner och enskilda fysiska eller juridiska personer som bedriver yrkeshögskoleutbildning ska på begäran från SCB rapportera årliga uppgifter om den undervisande personalen på sina yrkeshögskoleutbildningar. Sådana uppgifter ska lämnas till SCB senast 6 veckor efter att SCB har begärt dem, om det inte föreligger särskilda skäl vilket kan medföra att SCB får besluta att uppgifterna får lämnas vid ett senare tillfälle. I bilaga till föreskrifterna framgår de variabler som ska rapporteras.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till balansstatistik för företag (BAST)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om undersökningen företagens ekonomi (FEK)

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om skyldighet för företagen att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi (FEK) som ersätter nu gällande föreskrifter (SCB-FS 2021:09) om undersökning Företagens ekonomi.

Förslagsställaren föreslår bland annat att en uppdatering av den undersökningsspecifika variabellistan. Variabeländringarna består av överförda variabler från undersökningen Tjänsteföretagens förbrukning (TFF), en ny variabel för att mäta utbetalningarna av konsolideringsmedel inom sjukförsäkringen AGS samt variabler som läggs till eller ändras för att undvika fel i rapporteringen från företag. Vidare föreslås en ändring i föreskriften

Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifter till Ekonomisk statistik per kvartal

Förslagsställaren anger att konsekvensutredningen utgör underlag för nya föreskrifter till undersökningen Ekonomisk statistik per kvartal (ESK). Förslagsställaren anger vidare att undersökningen är ny på så vis att de befintliga undersökningarna Företagens Lager (L) och Företagens Investeringar (IE) slås samman, med syftet att effektivisera datainsamlingen och underlätta uppgiftslämnandet för företagen. En ny del, Företagens Resultaträkning (RR) med frågor om företagens resultaträkning läggs till men samlas endast in från de största företagen.

Föreskrifterna anges avse en sammanslagning av dagens undersökningar om Företagens Lager (SCB-FS 2021:16) och Företagens Investeringar (SCB-FS 2019:16) samt den nya Företagens Resultaträkning.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 28 mars 2022.

Förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistik avseende forskning och utveckling inom företagssektorn

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om uppgifter till Ekonomisk statistik per kvartal

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.

Förslag till föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om prisindex i producent- och importled

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om faktorprisindex för byggnader (FPI)

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik avseende Sveriges handel med EU:s medlemsländer, till statistik över vissa särskilda förflyttningar av varor och till statistik om export fördelat efter faktureringsvaluta

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom den 23 november med angiven svarstid den 30 november 2021 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter avseende it-användning i företag

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om försäljning av mineralgödselmedel

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om försäljning av mineralgödselmedel.

Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om lager och omsättning

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om lager och omsättning. Föreskrifterna innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 av den 27 november 2019 om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik, i dess ursprungliga lydelse.

Undersökningarna om omsättning berörs enbart av en mindre ändring jämfört med nuvarande föreskrift. Ändringen avser att föreskriften hänvisar till ovan nämnda nya reglering från Eurostat.

Ändringarna i föreskrifterna avser främst sammanslagning av dagens undersökningar om lager, Industrins lager och Lagerstatistik och tjänstenäringar. Undersökningarna finns redan idag i samma föreskrift, SCB-FS 2015:4.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 30 juni 2021 då Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 2015:4) om uppgifter till Statistik om lager och omsättning inom tjänstenäringarna upphör att gälla.

Yttrande över Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi. Den nu gällande föreskriften för undersökningen Företagens ekonomi behöver ersättas med en ny föreskrift. Vidare anges att den undersökningsspecifika variabellistan måste uppdateras.

Yttrande över Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för utbildningssamordnare att lämna uppgifter om yrkeshögskolans intäkter och kostnader

SCB är ansvarig för officiell statistik om yrkeshögskolan. Yrkeshögskolans utbildningar är finansierade genom statsbidrag och medfinansiering från arbetslivet. För att kunna belysa de faktiska kostnaderna för utbildningarna och de totala offentliga kostnaderna genomförde SCB hösten 2019 en första undersökning om intäkter och kostnader avseende 2018. Undersökningen genomfördes utan uppgiftslämnarplikt. Dock nådde inte undersökningen upp i önskad kvalitet på grund av dåligt inflöde, där flertalet uppgiftslämnare hänvisade till frivilligheten som en anledning till att de inte lämnade in uppgifter. Totalt uppnåddes ett inflöde på 5,6%. Det anges att det idag saknas bra underlag för utbildningsväsendets kostnader. Genom föreskrifterna förväntas ett tillräckligt gott inflöde för att kunna redovisa statistik för yrkeshögskolan kunna uppnås. Det i sin tur kommer inbringa möjligheter för utbildningsdepartementet, forskare, privatpersoner, media och utbildningsanordnare att göra jämförelser och analyser för yrkeshögskolan.

Regelrådet finner redovisningen av bakgrund och syfte med förslaget godtagbar.

Förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utgifter för it

Rubricerade ärende, ert diarienummer A2020/4376, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om innovationsverksamhet inom företagssektorn

Rubricerade ärende, ert diarienummer A2020/4375, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Alla nyheter