Förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utgifter för it

Rubricerade ärende, ert diarienummer A2020/4376, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 1 MB)