Förslag till föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket

Rubricerade ärende, ert diarienummer 3.10.16-16545/2019, har remitterats till Regelrådet.

De föreslagna reglerna synes i allt väsentligt överensstämma med de som Regelrådet yttrade sig över den 18 december 2019 (vårt diarienummer RR 2019-310), ert diarienummer 3.10.16-16545/2019). Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.