Förslag till föreskrifter om stöd till byggemenskaper

Rubricerade ärende, ert diarienummer 4896/2019, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.