Förslag till föreskrifter om tilläggsbelopp i enlighet med uppdrag 25 i Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2022

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag