Förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik avseende EU-undersökningen arbetskraftskostnadens nivå och struktur 2020

Rubricerade ärende, ert diarienummer 2020/32, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.