Förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik avseende nationalräkenskapernas beräkningar av hushållens konsumtionsutgifter

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag