Förslag till föreskrifter om utbildningar inom yrkeshögskolan med inriktning specialistunder-sköterska inom vård och omsorg av äldre

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag