Förslag till föreskrifter om vägnummer för riksväg 34

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/64985, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.