Förslag till föreskrifter om vapen, vapentillbehör och ammunition för jakt

Rubricerade ärende, ert diarienummer NV-04496-18, har remitterats till Regelrådet.

 

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.