Förslag till föreskriftsändringar i ämnet hantverk samt om kurser för hantverksprogrammet

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.