Förslag till förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Rubricerat ärende, ert dnr Ju2009/9358/L7, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avger därför inte något yttrande i ärendet.