Förslag till förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Rubricerade ärende, ert diarienummer M2020/01052/R, har remitterats till Regelrådet.

Förslagsställaren anger i remissen att regeringen beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska föreslå vilka författningsändringar och övriga åtgärder som krävs för att Sverige ska uppfylla sina förpliktelser enligt de reviderade Paris- och tilläggskonventionerna (M 2020:01). Utredaren ska enligt kommittédirektiven (dir. 2020:12) bland annat föreslå godtagbara former av säkerhet för sena personskador, föreslå när och hur en säkerhet ska få tas i anspråk, föreslå hur medlen ska fördelas, utforma ett skaderegleringssystem, och lämna nödvändiga författningsförslag. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2021. Förslagsställaren anger att en konsekvensutredning för det nu remitterade förordningsförslaget inte är ändamålsenlig att genomföra förrän utredningen har redovisat sitt uppdrag.

Förslagets effekter för berörda företag kan i allt väsentligt ännu inte bedömas. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende. Regelrådet förutsätter att kommande författningsförslag och konsekvensutredning på området remitteras till Regelrådet på sedvanligt sätt.