Förslag till förordning om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

De föreslagna föreskrifterna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.