Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller

Enligt Regelrådets uppdrag ska Regelrådet ta ställning till om nya och ändrade regler utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till en relativt sett låg administrativ kostnad för företagen och bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet. Regelrådets granskning ska omfatta författningsförslaget samt de konsekvensutredningar som ingår i beslutsunderlaget för förslaget. Det anges också i ”Riktlinjer för regeringskansliets överlämnande av underlag till Regelrådet” att Regeringskansliet, när det bereder förslag till nya och ändrade regler som kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt, ska ge Regelrådet tillfälle att yttra sig över förslaget till författningstext och konsekvensutredningen.

Då rubricerad remiss helt saknar konsekvensutredning kan Regelrådet inte yttra sig i detta ärende.

För mer information om arbete med konsekvensutredningar i regeringskansliet se, ”Riktlinjer för arbetet med konsekvensutredningar i Regeringskansliet”.