Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter om maskinell dosverksamhet

Rubricerat ärende, ert dnr 581:2009/521696, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.