Förslag till lokal trafikföreskrift om väjningsplikt för förare av fordon på körväg från grustäkt före infart på väg 637, Hejdeby, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.