Föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av covid-19

Rubricerade ärende, ert diarienummer 213-4693-2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i uppgift att granska kvaliteten på konsekvensutredningar som ligger till grund för förslag till föreskrifter. Eftersom föreskrifterna i detta fall har beslutats innan konsekvensutredningen har remitterats omfattas inte konsekvensutredningen av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig över remissen.

Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till författningssamling om allmänna vägar och vissa lokala trafikföreskrifter

Rubricerade ärende, diarienummer 258-3314-15, har remitterats till Regelrådet.

Det framgår av rubricerad remiss att Länsstyrelsen i Gotlands län i sin konsekvensutredning gjort en välgrundad bedömning att föreskriften inte får effekter av betydelse för företag. Regelrådet ska enligt sitt uppdrag granska utformningen av konsekvensutredningar till förslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rubricerad remiss omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning till 50 kilometer i timmen sommartid på väg 702, Ekeviken, Fårö, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till trafikföreskrift om cirkulationsplats på väg 148 vid anslutning av enskild väg till handelsområde Stenhuggaren, Visby, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Remissvar gällande Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på väg 674, Vägume, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på enskilda vägar mellan Vändburg och Rembs, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Remiss angående förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning till 60 kilometer i timmen sommartid på väg 149 vid Stenkrogen, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Remissvar över Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om stopplikt på enskild väg från Sjöviken

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Kanslisvar över Länsstyrelsen i Gotland läns remiss om lokala föreskrifter om väjningsplikt och stopplikt på väg

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt

Förslagen medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Gotlands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Kanslisvar över Länsstyrelsen i Gotlands läns remiss om lokal trafikföreskrift om stopplikt

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokal föreskrift om hastighetsbegränsning sommartid för sträcka på väg 142 i Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om tillfällig hastighetsbegränsning till 50 kilometer i timmen sommartid på del av väg 148, Bunge, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokala föreskrifter om väjningsplikt på väg och enskild väg i Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Länsstyrelsen i Gotlands läns remiss av förslag till lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning sommartid till 50 km/h på väg 686 respektive 687, Hall, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Länsstyrelsen i Gotlands läns remiss av förslag till lokal trafikföreskrift om stopplikt på enskild väg 19937 till Nystugu före infart på väg 568 i Sanda, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokala trafikföreskrifter, sommarhastighet del av väg 149 Stenkyrka

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokala trafikföreskrifter om väjningsplikt

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Länsstyrelsen i Gotlands läns remiss av förslag till lokal trafikföreskrift om stopplikt på väg 536 i korsningen väg 518/väg 536 i Burs, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter