Föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka smittspridning av covid-19

Rubricerade ärende, ert diarienummer 213-4693-2020, har remitterats till Regelrådet.   Regelrådet har i uppgift att granska kvaliteten på konsekvensutredningar som ligger till grund för förslag till föreskrifter. Eftersom föreskrifterna i detta fall har beslutats innan konsekvensutredningen har remitterats omfattas inte konsekvensutredningen av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig över remissen.

Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till författningssamling om allmänna vägar och vissa lokala trafikföreskrifter

Rubricerade ärende, diarienummer 258-3314-15, har remitterats till Regelrådet. Det framgår av rubricerad remiss att Länsstyrelsen i Gotlands län i sin konsekvensutredning gjort en välgrundad bedömning att föreskriften inte får effekter av betydelse för företag. Regelrådet ska enligt sitt uppdrag granska utformningen av konsekvensutredningar till förslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rubricerad remiss omfattas därmed inte av Regelrådets... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/lansstyrelsen-i-gotlands-lans-forslag-till-forfattningssamling-om-allmanna-vagar-och-vissa-lokala-trafikforeskrifter/

Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning till 50 kilometer i timmen sommartid på väg 702, Ekeviken, Fårö, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Förslag till trafikföreskrift om cirkulationsplats på väg 148 vid anslutning av enskild väg till handelsområde Stenhuggaren, Visby, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Alla nyheter