Förslag till lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på del av väg 149 samt om stopplikt på enskild väg före utfart på väg 149, Lummelunda, Gotlands kommun

Förslag till lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på del av väg 149 samt om stopplikt på enskild väg före utfart på väg 149, Lummelunda, Gotlands kommun Rubricerade ärende, diarienummer 258-1703-11 och 258-1855-11, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.