Förslag till ny modell för riskklassning av livsmedelsföretag

Rubricerat ärende, diarienummer 2018/00787, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att remissen inte innehåller något förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.