Kulturdepartementets remiss av Riksantikvarieämbetets rapport om förslag till ändringar i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. rörande användning av metallsökare

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.