Förslag till nya bärighetsföreskrifter för Dalarnas län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/24932, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.