Förslag till nya djurskyddsföreskrifter om hållande av hundar och katter – begränsad remiss angående frågan om separation av valpar och kattungar från sina moderdjur

Rubricerade ärende, ert diarienummer 5.2.17-7727/17, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.