Förslag till nya föreskrifter för väg 210, Östergötlands län

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/122373, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.