Förslag till nya föreskrifter för väg 32, Östergötlands län m.m.

Rubricerade ärende, ert diarienummer TRV 2020/17854, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.